KSYOS TeleMedisch Centrum

KSYOS TeleMedisch Centrum:

  • is een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ, ook wel Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) genoemd) die TeleMedicine levert,
  • levert TeleMedicine als zorgproces of het geheel aan zorgprocessen,
  • verricht samen met 11.000 bij KSYOS aangesloten zorgverleners jaarlijks meer dan 200.000 TeleVerrichtingen,
  • voldoet aan de eisen die de wetgever stelt aan een IMSZ die TeleMedicine levert en levert de wettelijk verplichte rapportages aan Nza en IGZ,
  • valt onder de Beleidsregel Beheersmodel vrijgevestigd medisch specialisten; KSYOS TeleMedicine wordt als zodanig gebudgetteerd,
  • sluit aan bij de NEN 8028 kwaliteitseisen voor een zorginstelling die TeleMedicine levert,
  • voldoet aan de eisen die zorgverzekeraars stellen aan zorginstellingen in algemene zin en ook aan de eisen specifiek gericht op TeleMedicine.

KSYOS TeleMedicine in de praktijk

KSYOS levert samen met de bij haar aangesloten zorgverleners TeleMedicine als geheel aan zorgprocessen ten behoeve van haar patiënten.

Bij KSYOS aangesloten zorgverleners verrichten in gezamenlijke verantwoordelijkheid met KSYOS als zorginstelling alle aspecten van het TeleMedicine zorgproces: anamnese, lichamelijk onderzoek, eerstelijnsdiagnostiek, medicatie, patiënten informatie, differentieel diagnostische overweging, therapeutisch advies, beoordeling van het vervolgproject en uitleg aan de patiënt.

KSYOS TeleMedicine wordt als al bestaande, verzekerde zorg vergoed door zorgverzekeraars, zorggroepen en zorginstellingen binnen vigerende wettelijke kaders. KSYOS brengt dit zorgproces in rekening bij deze partijen en betaalt het honorarium deel uit aan de zorgverleners.

KSYOS heeft samen met de bij haar aangesloten zorgverleners voor TeleMedicine de behandelrelatie met de zorgvragers. Minimaal één bij KSYOS aangesloten zorgverlener in het zorgproces ziet de zorgvrager fysiek en geeft tenminste vooraf en achteraf uitleg.

De rechtsverhouding voor de verrichte medische zorg bestaat tussen de patiënt, de zorgverlener en KSYOS.

Voor medisch inhoudelijke zaken wendt de patiënt zich primair tot de bij KSYOS aangesloten zorgverlener(s) die de TeleMedicine dienst heeft (hebben) verricht en tot KSYOS.

KSYOS heeft voor de bij haar aangesloten zorgverleners een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de TeleMedicine zorgprocessen.

Voor financiële en organisatorische vragen benadert de patiënt primair KSYOS. De door KSYOS verrichte dienst gaat ten koste van het eigen risico van de patiënt.

Voor klachten wendt de patiënt zich tot de zorgverlener en KSYOS. KSYOS heeft een servicedesk en een klachtenregeling ten behoeve van haar patiënten.

Nieuw Model Toelatingsovereenkomst (MTO)

De NVZ en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) hebben op dinsdag 20 september 2011 een onderhandelingsresultaat bereikt over de Model Toelatingsovereenkomst (MTO). Het nieuwe model vervangt de oude MTO uit 2006 en is nodig om het beheersmodel medisch specialisten in te kunnen voeren vanaf 1 januari 2012.

In het nieuwe model hebben partijen gezocht naar een evenwicht tussen de belangen van de zorginstellingen (ziekenhuizen en ZBC’s) en de medisch specialisten. In een heldere verantwoordelijkheidsverdeling weerspiegelt het model de relatie tussen de zorginstelling en medisch specialisten, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • als eindverantwoordelijke voor de geïntegreerde medisch specialistische zorg in de instelling
  • de medisch specialist als eerstverantwoordelijke voor de door hem te verlenen zorg aan de individuele patiënt.

Definitie Medisch Specialist

In haar contracten definieert KSYOS de bij haar aangesloten artsen werkzaam in de eerstelijn en tweedelijn als Medisch Specialist in hun eigen vakgebied. Zo is de Huisarts de Medisch Specialist op het gebied van Huisartsgeneeskunde en de Dermatoloog de Medisch Specialist op het gebied van Dermatologie.

ToelatingsOvereenkomst en DienstOvereenkomst.

Artsen kunnen bij KSYOS aangesloten zijn middels een ToelatingsOvereenkomst die gebaseerd is op de Model ToelatingsOvereenkomst of middels een DienstOvereenkomst die gebaseerd is op de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) van de Cao Ziekenhuizen.